DANE KONTAKTOWE

Szkoła Podstawowa im. Wojciecha z Brudzewa w Brudzewie
ul. Powstańców Wielkopolskich 35
62-720 Brudzew

 

tel. 63 280-00-50
fax. 63 280-00-54

 

zsg@brudzew.pl
zespolsg.brudzew@wp.pl

POGODA W REGIONIE

Prognoza pogody
Brudzew
Pogoda - BrudzewMeteovista.pl Zawsze aktualna pogoda

ODLICZANIE

-488 dni

Regulamin Pracy Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej im. Wojciecha z Brudzewa w Brudzewie

 

 I. Cele Samorządu Uczniowskiego

Samorząd Uczniowski jest wewnątrzszkolnym organem, którego celem jest:

1. Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.

2. Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.

3. Współdziałanie z innymi organizacjami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności szkolnej.

4. Pobudzenie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem szkoły.

5. Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.

6. Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa, demokratycznych form współżycia i poszanowania przez uczniów współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.

II.   Uprawnienia samorządu uczniowskiego

Do uprawnień Samorządu Uczniowskiego należy przedstawienie Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów:

1. Prawo do zapoznania się z podstawą programową, jej treścią, celem i stawianymi wymaganiami.

2. Prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania oraz nagradzania uczniów.

3. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.

4. Prawo do wyboru nauczycieli pełniących rolę opiekunów Samorządu, którzy będą wspierali uczniów w każdej sprawie i pomagali w rozwiązywaniu problemów.

5. Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.

6. Prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a rozwijaniem własnych zainteresowań.

III.   Zadania Samorządu Uczniowskiego

1. Przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów.

2. Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno – krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.

3.  Dbanie w całokształcie swojej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tej tradycji.

4.  Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach organizowanych przez SU.

5. Angażowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie młodzieży do udziału w pracach na rzecz środowiska.

6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.

7.  Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar obowiązujących w szkole.

8.  Dysponowaniu w porozumieniu z opiekunami, funduszami będącymi w posiadaniu SU.

9.  Rozstrzyganie sporów między uczniami.

10. Informowanie całej społeczności o swoich opiniach i problemach (informacje na tablicy ogłoszeniowej SU, gazetka szkolna, godziny wychowawcze, apele).

IV. Organy samorządu uczniowskiego

1.  Do Samorządu Uczniowskiego należą wszyscy uczniowie szkoły, a uczniowie poszczególnych klas do Samorządów Klasowych.

2.  W skład Rad Klasowych Samorządów Uczniowskich wchodzą:

·     przewodniczący,

·     zastępca przewodniczącego,

·     skarbnik,

·     sekretarz.

3. Wybór rady klasowej dokonywany jest w klasach w głosowaniu jawnym w pierwszym tygodniu września.

4.  W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

·     Przewodniczący,

·     Zastępca przewodniczącego,

·     Skarbnik,

·     Sekretarz, kronikarz.

5. Zarząd SU wybierany jest przez uczniów klas III – VIII w głosowaniu tajnym według ordynacji ustanowionej na zasadach demokratycznych przez ogół członków samorządu.

6.  Nad przebiegiem prac Samorządu czuwają opiekunowie SU.

7. W przypadku rażących zaniedbań na wniosek Dyrektora szkoły, Opiekuna Samorządu Uczniowskiego lub Samorządu Klasowego może dojść do odwołania Zarządu SU, lub jego członków.

8. Kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa od momentu wyborów do kolejnych wyborów przeprowadzonych w kolejnym roku szkolnym.

9.  Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o ustalony plan na bieżący rok pracy.

10. Dokumentację Samorządu tworzą:

·     Regulamin SU, zatwierdzony przez Dyrektora szkoły,

·     Plan pracy na cały rok szkolny, zatwierdzony przez Dyrektora szkoły,

·     Sprawozdania sporządzone na koniec każdego półrocza;

Dokumentacja SU jest nadzorowana przez opiekunów SU i Dyrektora szkoły.

11. Zarząd SU omawia problemy nurtujące młodzież na spotkaniu z Dyrektorem szkoły, w zależności od potrzeb.

12. Spotkania SU odbywają się każdego miesiąca.

V.  Obowiązki Dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej.

1.  Udzielanie pomocy w całokształcie działalności Samorządu, w szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.

2. Zapoznanie SU z tymi elementami planu działalności wychowawczej szkoły, których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samej młodzieży oraz informowanie ich o aktualnych sprawach wychowawczych szkoły.

3. Zapewnienie, w miarę możliwości, warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności Samorządu (np. udostępnianie pomieszczeń, sprzętu, materiałów biurowych, itp.).

4. Wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniów oraz informowanie ich o zajętym przez władze szkolne stanowisku.

5.  Czuwanie nad zgodnością działalności SU z celami wychowawczymi szkoły.

6.  Zapewnianie koordynacji działalności SU z innymi organizacjami uczniowskimi i władzami szkoły.

VI. Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Do obowiązków Opiekunów SU należy:

1. Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału Nauczycieli i Dyrektora Szkoły.

2. Czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu, w tym również, w zakresie dysponowania funduszami z akcji charytatywnych.

3. Informowanie uczniów o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.

4. Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z SU i udzielaniem mu pomocy w jego działalności.

5. Przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej sprawozdań z działalności SU.

6. Uczestnictwo w ocenianiu pracy SU dokonywanej przez Dyrektora Szkoły i Radę Pedagogiczną.

7. Kadencja opiekuna trwa jeden rok.

8. Wyboru Opiekuna dokonuje społeczność uczniowskiego zgodnie z ustanowioną ordynacją.

VII. Ordynacja wyborcza

1. Wybory do zarządu SU są tajne i odbywają się w 3 tygodniu września.

2. W wyborach biorą udział wszyscy uczniowie klas III-VIII.

3. Do zarządu SU kandydują uczniowie wytypowani wcześniej przez klasy IV-VIII w 2  tygodniu września.

4. Kandydat do zarządu SU powinien:

-        być śmiały, odważny, przebojowy, pomysłowy i dowcipny;

-        umieć współpracować w grupie;

-        umieć podejmować decyzje, negocjacje;

-        chętnie działać na rzecz uczniów;

-        posiadać ocenę co najmniej bardzo dobrą z zachowania;

-        osiągać dobre wyniki w nauce.

5. Wybory poprzedza minimum tygodniowa kampania wyborcza, podczas której kandydaci na ulotkach w formacie A4 przedstawiają swoje zdjęcia, informacje o sobie oraz pomysły na swoją działalność w Samorządzie. Kampania trwa do dnia wyborów.

6. Wybory odbywają się w trzecim tygodniu września, obserwatorami wyborów są przedstawiciele klas IV-VIII.

7. Kandydatami do Opiekunów SU są nauczyciele uczący w szkole podstawowej.

8. Nauczyciele będący opiekunami SU w danym roku szkolnym nie będą kandydatami w wyborach na opiekunów SU przez najbliższe dwa lata od pełnienia ostatniej funkcji opiekuna.

9. Nad przebiegiem wyborów czuwa komisja złożona z uczniów klas VI, VII lub VIII wybranych losowo. Zadaniem komisji jest zweryfikowanie prawidłowości zgłoszeń kandydatur, przeprowadzenie głosowania, zabezpieczenie kart do głosowania, sporządzenie protokołu z głosowania oraz ogłoszenie – w ciągu 24 godzin od ich zakończenia -wyników wyboru.

10. Każdy uczeń ma prawo do oddania trzech głosów na Opiekuna SU oraz członka samorządu.

11. W skład Rady SU wchodzą cztery osoby, które uzyskały największą liczbę głosów. Funkcje w Zarządzie przydziela się wg liczby uzyskanych głosów (przewodniczący, zastępca, skarbnik, sekretarz).

12. Opiekunami SU zostaje 4 czterech nauczycieli z największą liczbą głosów.

LOSOWE ZDJĘCIE

SZCZĘŚLIWY NUMEREK

KALENDARIUM

 

kalendarium

 

Dziś jest: 27-10-2021, imieniny obchodzą: Iwona, Sabina, Wincenty

projekt i realizacja: web-studio.pl

Szkoła Podstawowa im. Wojciecha z Brudzewa w Brudzewie

 

© wszelkie materiały zastrzeżone