DANE KONTAKTOWE

Szkoła Podstawowa im. Wojciecha z Brudzewa w Brudzewie
ul. Powstańców Wielkopolskich 35
62-720 Brudzew

 

tel. 63 280-00-50
fax. 63 280-00-54

 

zsg@brudzew.pl
zespolsg.brudzew@wp.pl

POGODA W REGIONIE

Prognoza pogody
Brudzew
Pogoda - BrudzewMeteovista.pl Zawsze aktualna pogoda

ODLICZANIE

-488 dni

Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Wojciecha z Brudzewa w Brudzewie

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§1
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Brudzewie działa na podstawie artykułów 53 i 54 Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz §7.7.6 Statutu Szkoły Podstawowej im Wojciecha z Brudzewa w Brudzewie.

§2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:
1. „Szkole" należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Wojciecha z Brudzewa w Brudzewie.
2. „Dyrektorze" należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wojciecha z Brudzewa w Brudzewie.
3. „Radzie Pedagogicznej" należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej im. Wojciecha z Brudzewa w Brudzewie
4. „Radzie" należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły Podstawowej im. Wojciecha z Brudzewa w Brudzewie.
5. „Organie Prowadzącym" należy przez to rozumieć organ prowadzący Szkołę Podstawową w Brudzewie to jest Gmina Brudzew.
6. „Organie Nadzoru Pedagogicznego" należy przez to rozumieć organ nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej w Brudzewie to jest Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
7. „Samorządzie Uczniowskim" należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Brudzewie.

§3
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Brudzewie jest jednocześnie reprezentantem rodziców uczniów Szkoły Podstawowej im. Wojciecha z Brudzewa w Brudzewie.

§4
Siedzibą Rady jest budynek Szkoły Podstawowej w Brudzewie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 35.

§5
Rada jest organem społecznym i samorządnym, współdziałającym z: Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, Organem Prowadzącym i Organem Nadzoru Pedagogicznego oraz innymi organizacjami i instytucjami, wspierającymi realizację statutowych zadań Szkoły.

§6
Podstawowe zasady działania Rady określa Regulamin wprowadzony uchwałą Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Brudzewie.

§7
Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny i kończy się w przeddzień odbycia pierwszego posiedzenia nowej Rady, nie dłużej jednak niż do 30 września w nowym roku szkolnego.

ROZDZIAŁ II
WYBORY RAD ODDZIAŁOWYCH I RADY SZKOŁY

§8
1. Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej wybierają swoich przedstawicieli w radach oddziałowych w sposób następujący:
1) W terminie ustalonym przez Dyrektora odbywają się we wrześniu każdego nowego roku szkolnego pierwsze zebrania klasowe rodziców uczniów Szkoły Podstawowej.
2) Na zebraniach klasowych rodzice każdej klasy wybierają rady oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału.
3) W wyborach, o których mowa w punkcie 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
4) Wychowawca klasy otwiera w danym oddziale część zebrania poświęconą wyborom rady oddziałowej i jej przewodniczy.
5) Do zadań wychowawcy, jako przewodniczącego, należy:
a) przyjmowanie zgłoszeń kandydatur na członków rady oddziałowej,
b) przygotowanie we współpracy z rodzicami kart do głosowania,
c) nadzorowanie przebiegu głosowania,
d) obliczenie głosów w obecności rodziców, przy pomocy jednego z nich. Rodzic ten nie może być kandydatem do rady oddziałowej,
e) ogłoszenie wyników głosowania.
6) Wychowawca przyjmuje zgłoszenia kandydatów spośród rodziców, którzy przybyli na pierwsze zebranie.
7) Tajne wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzech.
8) Osoba kandydująca do rady oddziałowej musi wyrazić na to zgodę.
9) W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia.
10) Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania.
11) Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów.
12) Rodzic, biorący udział w wyborach, stawia znak „X" obok jednego, dwóch lub trzech nazwisk kandydatów, na których głosuje.
13) Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyborca wskazał znakiem X jedną dwie lub trzy osoby, na które głosuje.
14) Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największe liczby głosów.
W przypadku, gdy trzecia i kolejna osoba lub kolejne osoby uzyskają taką samą liczbę głosów, głosowanie na te osoby zostaje powtórzone. Kolejne tury wyborów przeprowadzane są na tym samym zebraniu, aż do ustalenia pełnego składu rady oddziałowej.
2. Przebieg czynności, o których mowa w ust. 1, dokumentuje protokół sporządzony przez jednego z rodziców, a podpisany przez protokolanta, wychowawcę i członków wybranej rady oddziałowej w obecności rodziców.
3. Jeżeli w ciągu roku szkolnego skład rady oddziałowej ulegnie zmniejszeniu, przeprowadza się wybory uzupełniające w tym oddziale, na zasadach określonych odpowiednio w ust. 1 w terminie nie przekraczającym 30 dni od dnia zmniejszenia się składu rady oddziałowej. W czasie wakacji wyborów uzupełniających nie przeprowadza się.
4. Członkowie każdej rady oddziałowej wybierają ze swojego grona przewodniczącego rady oddziałowej oraz osobę, która będzie przedstawicielem rady oddziałowej w Radzie Rodziców.
5. Protokół z wyborów, o których mowa w ust. 2, wychowawca danej klasy przekazuje Dyrektorowi, a następnie Dyrektor przekazuje zebrane protokoły Przewodniczącemu nowej Rady Rodziców.
6. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców zwołuje Dyrektor Szkoły w terminie do 30 września danego roku szkolnego.
7. Ustępujący Przewodniczący Rady otwiera pierwsze posiedzenie Rady Rodziców i przewodniczy mu do chwili wybrania przez ogół członków Rady Rodziców ze swego grona przewodniczącego zebrania, który przejmuje prowadzenie dalszej części obrad.
8. Jeżeli w ciągu roku szkolnego skład Rady Rodziców ulegnie zmniejszeniu o przedstawiciela danego oddziału, to dana rada oddziałowa, działając w pełnym składzie, jest zobowiązana w trybie opisanym w ust. 4, dokonać wyboru swojego nowego przedstawiciela w Radzie Rodziców w terminie do 30 dni od dnia ustania członkostwa w Radzie przez przedstawiciela danego oddziału. W czasie wakacji wyborów uzupełniających nie przeprowadza się.

§9
1. Członkostwo w Radzie Rodziców lub radzie oddziałowej wygasa w przypadku:
1) ukończenia szkoły przez dziecko, przy czym kończy się ono z dniem 31 sierpnia roku, w którym uczeń kończy szkołę,
2) w związku z przeniesieniem dziecka do innej szkoły, z końcem miesiąca, w którym to przeniesienie nastąpiło,
3) zrzeczenia się członkostwa,
4) nie brania udziału w pracach Rady lub odpowiednio rady oddziałowej bez uzasadnionych przyczyn przez trzy kolejne zebrania odpowiednio Rady lub rady oddziałowej,
5) śmierci.
2. Wygaśnięcie członkostwa w przypadkach określonych w punktach 1) do 4) stwierdza Rada Rodziców lub odpowiednia rada oddziałowa.
3. Uzupełnienie składu Rady następuje w trybie określonym w §8 ust. 8, a składu rady oddziałowej zgodnie z §8 ust. 3.

ROZDZIAŁ III
CELE I ZADANIA ORAZ PRAWA RADY

§10
1. Głównym celem Rady jest działanie na rzecz wychowawczej i opiekuńczej funkcji Szkoły.
2. Do zadań Rady należy w szczególności:
- pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań Szkoły,
- współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu pracy Szkoły,
- pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Szkoły,
- udział w realizacji programów nauczania, wychowania oraz zadań opiekuńczych Szkoły,
- współpraca ze środowiskiem lokalnym,
- udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz innym organizacjom społecznym działającym w szkole,
- organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie i środowisku lokalnym,
- podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla Szkoły, zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną
- tworzenie atmosfery współpracy jak najliczniejszej grupy rodziców ze Szkołą.
- współpraca z radami oddziałowymi przede wszystkim w celu realizacji zadań Rady na szczeblu klasowym oraz aktywizacji ogółu rodziców w działaniach na rzecz klas i Szkoły.
3. Do kompetencji Rady Rodziców, z zastrzeżeniem zawartym w ust. 4, należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
a) Programu Wychowawczego Szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
b) Programu Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,
c) uchwalanie Regulaminu Rady,
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły,
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły,
4) deleguje jednego przedstawiciela spośród kandydatów z Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Brudzewie do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora wybranego w głosowaniu tajnym.
Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 3 pkt 1) lit. a lub b, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
4. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest bieżąca i podsumowująca kadencję kontrola finansowych działań Rady.

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA RADY I PODSTAWOWE ZASADY JEJ PRACY

§11
1. Rada na swym pierwszym posiedzeniu wybiera w głosowaniu tajnym Zarząd Rady w składzie:
- Przewodniczący,
- Zastępca Przewodniczącego,
- Sekretarz
- Skarbnik.
2. Rada może odwołać Zarząd lub każdego z jej członków na wniosek:
a) Przewodniczącego Rady Rodziców,
b) trzech członków Zarządu Rady,
c) pięciu członków Rady Rodziców.
3. W przypadku odwołania Zarządu lub dowolnego jej członka, Rada ma obowiązek powołać nowy Zarząd lub nowego jej członka na tym samy posiedzeniu.

§12
1. Zadaniem Zarządu Rady jest wyłącznie organizowanie pracy Rady, w tym przygotowanie projektu porządku jej posiedzenia. Zarząd może upoważnić Przewodniczącego do opracowania porządku obrad Rady.
2. Zadaniem Przewodniczącego jest wyłącznie:
a) zwoływanie z własnej inicjatywy posiedzeń Rady oraz przewodniczenie obradom.
b) organizowanie pracy Zarządu Rady, w tym zwoływanie z własnej inicjatywy jego posiedzeń oraz prowadzenie obrad Zarządu Rady.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wykonuje jego zastępca.

§13
1. Rada spotyka się na zebraniach organizowanych minimum 3 razy w roku szkolnym.
2. Zebrania Rady zwołuje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności jego zastępca.
3. O terminie zebrania zawiadamia się członków Rady w sposób zwyczajowo przyjęty, na minimum 7 dni przed planowanym terminem zebrania.
4. W uzasadnionych przypadkach zawiadomienie, o którym mowa w punkcie 3, może być dokonane najpóźniej na dwa dni przed terminem zebrania.
5. Zawiadomienie o terminie zebrania polega na wskazaniu daty i godziny rozpoczęcia oraz miejsca planowanego zebrania.

§14
Aby posiedzenie Rady lub jej Zarządu było prawomocne musi brać w nim udział, co najmniej połowa członków pełnego składu Rady lub Zarządu.

§15
1. Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał poddawanych pod głosowanie jawne. Uchwałę uznaje się za przyjętą, jeżeli zostaje przegłosowana zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
2. Zarząd Rady podejmuje swoje decyzje w głosowaniu jawnym zwykłą większością obecnych na zebraniu.

§16
1. Rada zatwierdza porządek zebrania.
2. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku zebrania odbywa się po otwarciu zebrania i stwierdzeniu jego prawomocności.
3. Bezpośrednio przed głosowaniem, o którym mowa w punkcie 2, członkowie Rady mogą zgłaszać propozycje dotyczące wprowadzenia zmian w proponowanym porządku zebrania. Ta sama propozycja nie może być zgłaszana więcej niż jeden raz podczas tego samego zebrania.
4. Propozycje poddawane są pod głosowanie Rady.
5. Członkowie Rady mogą zgłaszać inne wnioski formalne w trakcie zebrania Rady. Przepis zawarty w punkcie 3 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

§17
1. Zebrania Rady są protokołowane przez Sekretarza Rady. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Rady sekretarza, Rada wybiera protokolanta danego posiedzenia spośród osób na nim obecnych.
2. Protokół zebrania Rady powinien w szczególności zawierać:
1) numer, datę i miejsce zebrania,
2) stwierdzenie prawomocności zebrania (quorum),
3) listę nieobecnych członków Rady oraz listę osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym - jeżeli taka sytuacja miała miejsce,
4) zatwierdzony porządek obrad,
5) przedmiot zgłoszonych i uchwalonych wniosków,
6) podpisy członków Rady obecnych na zebraniu i osoby protokołującej dane zebranie.
3. Każdy członek Rady ma prawo zaznajamiania się z treścią protokołu zebrania i zgłaszania Przewodniczącemu uwag do treści protokołu.
4. Uwagi, o jakich mowa w punkcie 2, można zgłaszać w ciągu 21 dni, od dnia udostępnienia protokołu. Nie zgłoszenie żadnej uwagi jest równoznaczne z przyjęciem protokołu. Uwagi zgłoszone w terminie są poddawane pod głosowanie Rady na najbliższym zebraniu.
5. Nowa numeracja zaczyna się z początkiem roku szkolnego.

§18
1. W zebraniach Rady może brać udział, z głosem doradczym Dyrektor.
2. Do udziału w zebraniach Rady mogą być zapraszane przez Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady lub Zarządu, inne osoby, z głosem doradczym.

§19
Rada stosownie do potrzeb powołuje komisje problemowe i swoich przedstawicieli, których zadaniem jest zwiększenie skuteczności działania Rady w przedmiotowym problemie lub sprawie (np. podczas procedur konkursowych na stanowiska kierownicze w szkole).

§20
Zebrania Rady oraz posiedzenia Zarządu Rady mają charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć, bez prawa udziału w głosowaniu rodzice uczniów.

§21
Rada Rodziców może wnioskować do Dyrektora Szkoły o udział Przewodniczącego Rady, Zarządu Rady lub innych jej przedstawicieli w posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

§22
Rada może współpracować z radami rodziców i radami szkół innych szkół.

ROZDZIAŁ V
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA RADY

§23
Rada gromadzi środki finansowe na fundusz zwany: FUNDUSZ RADY RODZICÓW.

§24
FUNDUSZ RADY RODZICÓW powstaje z dobrowolnych składek rodziców i innych dochodów wygospodarowanych przez Radę zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi.

§25
FUNDUSZEM RADY RODZICÓW zarządza Zarząd Rady zgodnie z jak najlepiej pojętym interesem szkoły.

§26
Środki finansowe FRR Rada gromadzi w banku na bieżącym rachunku oszczędnościowo -rozliczeniowym.

§27
Rada może pozostawić pod opieką skarbnika tak zwane pogotowie kasowe w wysokości ustalonej na pierwszym w kadencji posiedzeniu Zarządu Rady.

§28
Bezpośredni dostęp do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego mają upoważnieni przez Radę trzej przedstawiciele Rady w tym skarbnik.

§29
Środki gromadzone na FRR pochodzące z innych źródeł niż składki rodziców pozostają do dyspozycji Zarządu Rady.

§30
Za miniony rok szkolny, na pierwszym w nowym roku szkolnym zebraniu Rady, skarbnik Zarządu Rady przygotowuje i przedstawia sprawozdanie finansowe.

ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§31
Zmiany lub uzupełnienia w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzane na wniosek:
1. Przewodniczącego Rady Rodziców,
2. trzech członków Zarządu Rady,
3. 1/3 członków pełnego składu Rady
poprzez podjęcie stosownej uchwały na posiedzeniu Rady.

LOSOWE ZDJĘCIE

SZCZĘŚLIWY NUMEREK

KALENDARIUM

 

kalendarium

 

Dziś jest: 27-10-2021, imieniny obchodzą: Iwona, Sabina, Wincenty

projekt i realizacja: web-studio.pl

Szkoła Podstawowa im. Wojciecha z Brudzewa w Brudzewie

 

© wszelkie materiały zastrzeżone